Verjaardagen Vittoria en Fleur

       

        

  Kalender

  Medezeggenschapsraad

   

   

   

  In de medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van de leerkrachten (3) en ouders (3) ongeveer eenmaal per twee maanden over onder andere beleidsmatige zaken.

  Veel van deze beleidsmatige zaken zijn van directe invloed op de gang van zaken binnen de St. Nicolaasschool en dus op het onderwijs dat op onze school gegeven wordt. Het kan dus onderwerpen betreffen die uw kind of kinderen aangaan. De MR kan de schoolleiding over veel van deze zaken adviseren en heeft op sommige terreinen zelfs een wettelijk advies- of instemmingsrecht.  

  Zaken waarin de MR wettelijk adviesbevoegdheid heeft zijn onder andere;                                        

  -aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

  -regeling van de vakantie.

  -het aangaan of verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een  

   andere instelling.

  -nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

   Zaken waarin de MR wettelijk instemmingsbevoegdheid heeft zijn onder andere;

  -veranderingen van onderwijskundige doelstellingen van de school.

  -vaststellen of wijzigen van het schoolplan dan wel het leerplan of zorgplan.

  -vaststellen of wijzigen van het schoolreglement.

  -vaststellen of wijzigen van het beleid m.b.t. het verrichten door ouders van ondersteunende

   werkzaamheden t.b.v. de school en het onderwijs.

  MR leden worden gekozen voor de duur van 3 jaar.

  Als er een vacature ontstaat wordt ouders via de Nieuwsveen gevraagd toe te treden tot de MR. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven.

   

  Mijn naam is Petra Hoogervorst, moeder van Jason (2006) en Lois (2009). Ik heb al eerder 2,5 jaar in de MR gezeten en ben toen gestopt omdat er nieuwe ouders waren die wilden plaatsnemen in de MR. Ik heb toen gezegd; 'als het nodig is kunnen jullie altijd weer een beroep op mij doen' en ben daarom opnieuw gevraagd zitting te nemen in de MR vanaf najaar 2016. 

  Ik vind het belangrijk mee te kunnen denken hoe de school zo optimaal mogelijk kan functioneren voor onze kinderen en lever daar graag een bijdrage in als ouderlid van de MR.

  Mijn naam is Henk Bearda en samen met mijn vrouw Salinda breng ik onze dochter Hongfha (2012) naar school. Onze zoon Ashan staat ook al te trappelen, maar hij moet nog een poosje wachten. Ik wil me graag inzetten voor de MR op onze school.

  Waarom in de MR? Omdat ik onze kinderen een goede opleiding wil geven! Daar haal ik mijn motivatie vandaan. Onze kinderen zijn toch het allerbelangrijkst. Die goede opleiding is trouwens meer dan alle Cito-toetsen goed kunnen maken. Daar hoort bijvoorbeeld ook gedrag bij, net als waarden en normen.

  Ben ik wel geschikt? Ik hoop dat ik nuttig kan zijn voor de MR. Mijn eigen ouders waren onderwijzers en zelf heb ik ervaring in de medezeggenschap en het lesgeven op mijn middelbare school en op de universiteit. 

  In mijn werk bij een grote bank heb ik de leiding gekregen over projecten en teams met veel verschillende mensen. Een aantal van die opdrachten ging over fusies. Bij het meepraten in de MR over de basisscholen in Nieuwveen is die ervaring natuurlijk erg waardevol!

  Een paar van mijn goede voornemens?

  - Ervoor zorgen dat de samenwerking van basisscholen goed gaat voor kinderen en ouders. Maar... al die aandacht voor de samenwerking mag niet ten koste gaan van het onderwijs aan de kinderen die nu op onze school zitten!

  - Veel aandacht besteden aan de digitale ontwikkeling van onze kinderen

  - Samenwerken met de Ouderraad, met betrokkenheid van alle ouders die zich willen inzetten

  - De communicatie tussen school en ouders bevorderen, ook digitaal

   

  copyright 2013 Nicolaasschool | Hazeweg 3 | 2441 AD | Postbus 3008 | 2440 AA | Nieuwveen

  tel. 0172-538854 | info@stnicolaasschool.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |