Verjaardagen Vittoria en Fleur

  Zorg

   

  Zoals op iedere basisschool zitten er ook op de St. Nicolaasschool kinderen die een extra leerbehoefte hebben.

  Dit kunnen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn, maar ook leerlingen met een achterstand. De leerlingenzorg voor deze kinderen verloopt volgens een traject dat vastligt in het zorgplan.

   

  Niveau 1, Signalering: extra ondersteuning in de groep is noodzakelijk, maar volstaat

  Het kan gebeuren dat de leerkracht of de ouder ziet dat het kind in ontwikkeling opvalt, bijvoorbeeld in gedrag, werkhouding en/of leervorderingen. Er wordt dan volgens het zorgplan gehandeld. Daarbij maakt de leerkracht gebruik van observaties in de klas, methodegebonden toetsen (die horen bij onze leerboeken) en niet-methodegebonden

  toetsen.(zoals Cito)

   

  Niveau 2, Extra zorg: collegiaal overleg noodzakelijk

  Indien een leerkracht merkt dat de extra ondersteuning in de groep niet tot de gewenste verbetering leidt, vraagt hij collega’s om advies. Informatie over de behoeften van het kind en de tot dan toe genomen acties worden vastgelegd in het dossier van het kind, na bespreking met de ouders.

   

  Niveau 3, Extra zorg: inzet IB’er noodzakelijk

  Het lukt niet altijd om een leerling in zijn ontwikkeling verder te helpen.

  De leerkracht overlegt in dat geval met de intern begeleider en meldt deze voor de leerlingbespreking aan. Er wordt voor deze leerling dan een speciaal handelingsplan geschreven. Uiteraard worden de ouders bij deze stap en eventuele vervolgstappen betrokken.

   

  Niveau 4: Inschakelen externe expertise

  Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften die niet intern opgepakt kunnen worden, worden er externe deskundigen ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld een psycholoog, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en/ of een jeugdverpleegkundige zijn. Binnen de school worden extra voorzieningen gecreëerd en maatregelen genomen om de betreffende leerlingen een goed aanbod te bieden.

   

  Heeft u vragen over de zorg van uw kind dan kunt u contact opnemen met de

  interne begeleiders.

  copyright 2013 Nicolaasschool | Hazeweg 3 | 2441 AD | Postbus 3008 | 2440 AA | Nieuwveen

  tel. 0172-538854 | info@stnicolaasschool.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |